img

Høier § Pedersen Advokater er et advokatfællesskab bestående af selskaberne Advokat Rune B. B. Pedersen ApS, CVR-nr. 41846720, og Advokat Karin Høier ApS, CVR-nr. 33578830. Fællesskabets advokater er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Tilsvarende er virksomhedens advokater alle omfattet af  ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos hhv. CHUBB Insurance Company of Europe S.A., Strandvejen 104 B, 2900 Hellerup og CNA Insurance, Hammerensgade 6, 1267 København K. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk. Klage over salær samt klage over advokaters adfærd kan indgives til Advokatnævnet via hjemmesiden: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx