img

Høier § Pedersen Advokater ApS er et advokatanpartsselskab med CVR-nr. 33578830. Alle virksomhedens advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Tilsvarende er virksomhedens advokater omfattet af selskabets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CHUBB Insurance Company of Europe S.A., Strandvejen 104 B, 2900 Hellerup. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www@advokatsamfundet.dk. Klage over salær samt klage over advokaters adfærd kan indgives til Advokatnævnet via hjemmesiden: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx