Strafferetsadvokat

Hvis du bliver sigtet i en straffesag er det en god idé at kontakte en strafferetsadvokat som kan være din forsvarsadvokat i sagen.

En advokat varetager dine interesser i forbindelse med sigtelse i en straffesag og går under betegnelserne “forsvarer”, “forsvarsadvokat” og “strafferetsadvokat”. Det er en god idé at kontakte en forsvarer i samme øjeblik, du sigtes, eller får at vide, at du vil blive sigtet. Din forsvarer kan rådgive dig og gennemgå det efterforskningsmateriale, som politiet har fremlagt, sammen med dig. Jo før du retter henvendelse til en strafferetsadvokat som kan være din forsvarer, desto bedre sagsforløb.
At blive sigtet for en forbrydelse er ofte en meget stor belastning – ikke kun for den sigtede selv men også for familie og venner. Næsten uanset sagens størrelse og alvor, er det derfor vigtigt, at du hurtigst muligt får bistand fra en forsvarsadvokat, som er kompetent, har stor indsigt i strafferet, er erfaren og engageret – og som du har tillid til.

Hvis du har været udsat for en forbrydelse kan du efter omstændighederne have krav på en bistandsadvokat, som repræsenterer dig som offer i sagen.

Strafferetsadvokat med indgående kendskab til strafferetten

En god strafferetsadvokat og forsvarer er mere end blot en dygtig jurist. Hos Høier § Pedersen Advokater tilbyder vi rådgivning og hjælp på højt fagligt og specialiseret niveau. Vores tilgang til den situation du står over for, vil være baseret på en oprigtig interesse og menneskelig forståelse for din situation.

Blandt andet på baggrund af tidligere ansættelser i politiet og anklagemyndigheden har vi et indgående kendskab til og en solid praktisk erfaring med strafferetten og straffeprocessen.

Som udgangspunkt bør du ikke udtale dig til politiet, før du har drøftet sagen med din forsvarer. I langt de fleste tilfælde bør du endvidere undlade at underskrive den forklaring, som du har afgivet til politiet.

Kan man skifte strafferetsadvokat?

Du har næsten altid ret til at skifte til en anden strafferetsadvokat, som du selv vælger. Alt, hvad du skal gøre, er at gøre politiet, fængselspersonalet eller den ønskede strafferetsadvokat opmærksom på, at du ønsker et forsvarerskifte. Et forsvarerskifte koster ikke noget. Da forsvarerens salær fastsættes af retten, betyder det ikke noget for prisen, om du selv vælger, hvilken forsvarer du vil have, eller om du lader politiet eller retten vælge for dig. Såfremt du bliver frifundet i sagen, bliver omkostningerne til din forsvarer betalt af staten.
Forsvarsadvokatens salærs samlede størrelse fastsættes efter vejledende takster, der er fastsat af domstolene, og afhænger således af sagens omfang, antallet af dage i retten, møder mv. De vejledende salærtakster findes på hjemmesiden: www.domstol.dk.

Bliver du dømt i straffesagen, bliver du samtidig af retten pålagt at betale sagens omkostninger, herunder forsvarsadvokatens salær. Hvis du skal betale sagens omkostninger, lægger statskassen ud, hvorefter du senere får en opkrævning fra staten.

IMG_4975_low